Política de privacitat

LA XARXA, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

LA XARXA només tracta les dades personals lleialment i amb plena responsabilitat, i d’acordamb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament Generalde Protecció de Dades.Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades.

LA XARXA ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretatoportunes i apropiades als riscos avaluats e identificats objectivament per als drets i llibertatsde les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats.

LA XARXA aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant ales persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb elllenguatge fàcil d’entendre.A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats detractament específiques, realitzades per LA XARXA:

Responsable del tractament

> Identitat: LA XARXA (Xarxa Audiovisual Local, SL.)
> CIF: B-65908337
> Direcció Postal: Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Cambó, Recinte Maternitat,08028 Barcelona.
> Telèfon: 935 080 600

Finalitat del tractament de les seves dades i conservació:

LA XARXA tracta les dades personals dels interessats a través d’aquesta pàgina web amb la finalitat,

* D’atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre correu electrònic.Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de tempsrequerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.

* Gestionar la participació en els Premis i en les categories en que hagin presentat laseva candidatura i de mantenir-los informats de l’estat d’aquesta.

* Per enviar informació sobre notícies, actualitat, jornades i qualsevol altra informacióque pugui ser del seu interès a criteri de la Xarxa Audiovisual Local.

Legitimació per al tractamentLa base legal per al tractament de les seves dades en cada cas:

* És l’exercici de funcions publiques que són pròpies d’entitats que pertanyen a les administracions públiques. Art.6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per complir unamissió realitzada en interès públics en l’exercici de poders públics conferits alresponsable del tractament.

* Gestionar la participació en els Premis i en les categories en que els participants haginpresentat la seva candidatura i mantenir-los informats de l’estat d’aquesta. Art.6.1.a)RGPD. Consentiment de l’interessat.

Scroll to top